musikkordboken.no

I

I

Forkortelse for indice.

IDIOMATISK

Det som er naturlig, tradisjonelt, karakteristisk eller unikt. F.eks. fellestrekk for et instrument, et språk, en teknikk, en sanger eller en komponist. Idiomatisk komposisjon er eksempelvis tilpasset instrumenters eller sangstemmes særegne klang, naturlige begrensninger og unike egenskaper.

| Engelsk: Idiomatic. |

IDOL

Avgud. Favoritt. Forbilde. Ideal.

| Engelsk: Idol. |

I-F

Forkortelse for Intermediate Frequency.

IKEMBE

Se: Mbira

IM

Forkortelse for InterModulasjon.

IMAGE

Avbildning. Profil. Omdømme. Ry. Stil. Uttrykk. Et bilde av hvordan en artist er utad, både fysisk og psykisk. Brukes gjerne i forbindelse med markedsføring, reklame og promotering.

IMBROGLIO

Forvirring. Virvar.

IMITASJON

Etterligning. Gjentagelse av et melodisk forløp. Brukes mye i fugeform. Imiteres hele det melodiske forløp kalles det kanon. Temaet kan presenteres i en annen taktart, med forkortede eller forlengede noteverdier samt i omvending eller baklengs.

IMO

Forkortelse for In My Opinion. Etter min mening. Benyttes ofte i engelske musikkanmeldelser.

IMPETUOSO

Heftig. Opphisset. Stormende. Vilt.

IMPRESARIO

Forretningsfører for utøvende kunstnere. Leder av et konsert- eller teaterbyrå. Hovedleder som står for arrangementet av en konsert eller turné.

IMPRESJONISMEN

En undersjanger av klassisk musikk. Den kunstneriske epoken i tidsrommet ca. 1890-1915. Stilarten er en opposisjon til ekspresjonismen. Her uttrykkes og beskrives det øyeblikkelige inntrykk av ytre ting, og karakteriseres ved atmosfærisk musikk full av subjektive og klangfulle naturinntrykk og stemninger.

Generelt tilknyttes musikkbetegnelsen impresjonisme opphavsmannen og komponisten Claude Debussy. En annen komponist som også tilhører sjangeren, er Maurice Ravel. Begge fra Frankrike. Flere senere komponister har visse stiltrekk og komposisjoner som kan karakteriseres som impresjonistiske.

Komposisjonene gjør ofte bruk av kirketonearter samt pentaton- og heltoneskalaer, er nokså stillestående og utvikler seg ofte i langsomt tempo. Titlene er gjerne stemningsfulle og beskrivende.

Rytmen kan av og til være helt ubestemt og flytende. Den er sjeldent pågående og energisk over lengre tid. Melodien er heller ikke det essensielle og består ofte av korte motiver.

Harmoniene er det bærende elementet, med ikke-funksjonell harmonikk som hovedtanke. Akkordene og dissonansene oppløses ikke på tradisjonell måte, men benyttes mer som isolert og konsonerende malerisk klang.

Instrumentering og bruken av instrumentene kan til tider være utradisjonell, men alltid velklingende og effektfull.

F.eks. musikk komponert av:

IMPROMPTU

Improvisert. På stående fot. Uten forberedelse. Vanligvis en kort komposisjon med improviserende karakter skrevet for klaver.

IMPROVISASJON

Musikk skapt på stående fot med grunnlag i musikkens stil og form, tilsynelatende uten noen forberedelse. Et viktig element er å kunne fange opp og bruke elementer av det som skjer i samspillet mellom musikerne. Ta ting på sparket, i øyeblikket, og samtidig tilpasset på best mulig måte. Kjemien mellom musikerne er derfor en viktig faktor. Improvisasjon er en kunstart som brukes veldig mye i jazz og blues, men også i progrock, heavyrock og metal samt folkemusikk. Mange av de store klassikerne var også mestere i improvisasjon.

| Engelsk: Improvisation. |

IMPROVISERE

Lage en improvisasjon.

| Engelsk: Improvise. |

INCALZANDO

Drivende. Gradvis hurtigere tempo.

INCISIVE

Skjærende. Skarp.

INDECISO

Løst. Ubestemt.

INDEX FINGER [Engelsk]

Pekefinger.

INDICE

Gitaristens pekefinger. Første finger på høyre hånd, med mindre en er keivhendt.

Se også: p i m a

| Engelsk: Index finger. |

INFERNALE

Djevelsk. Infernalsk. Truende.

INFINITO

Uendelig.

INGLESE

Engelsk.

IN MEMORIAM

Til minne.

INNIG [Tysk]

Inderlig. Intim.

INNOCENTE

Uskyldsfullt.

INPUT [Engelsk]

Inngang. F.eks. der lydsignal fra et instrument går inn i en forsterker via en kabel.

INQUIETO

Urolig.

INSENSIBILE

Umerkelig.

INSTRUMENT

Enhver anordning som i musikksammenheng frembringer lyd som kan brukes til musikk.

| Engelsk: Instrument. |

INSTRUMENTALMUSIKK

Musikk laget og fremført av kun instrumenter, altså ingen sunget vokalstemme.

Se også: Vokalmusikk

| Engelsk: Instrumental music. |

INSTRUMENTASJON

Komponering og arrangering av musikk for bestemte instrumenter, enten med instrumenter som passer godt sammen eller ved bruk av uvanlige sammensetninger av instrumenter. De forskjellige instrumenters klang, register og effekter inngår som en del av instrumentasjonen.

INTERFERENS

Effekt som oppstår når to eller flere bølgebevegelser av samme frekvens og bølgelengde overlapper hverandre.

I fase (konstruktiv interferens) forsterkes bølgene, mens bølger i motfase (destruktiv interferens) svekker hverandre.

Konsekvens av fullkommen motfase er at en lydbølge elimineres helt og lyden høres ikke selv om den er kraftig.

| Engelsk: Interference. |

INTERLUDIUM

Mellomspill. Et kort mellomspill som fremføres mellom to andre musikkstykker eller som et pausespill i en teateroppsetning.

| Engelsk: Interlude. |

INTERMEDIATE FREQUENCY

Forkortes til i-f og betyr mellomfrekvens. Mellomtone.

INTERMEDIUM

Pausespill i operaforestilling, vanligvis av humoristisk karakter.

INTERMEZZO

Mellomspill. Instrumentalt mellomspill i en opera, som fremføres mens scenen ryddes klar for neste akt. Brukes også som et frittstående musikkstykke eller som en mellomsats i et større verk.

INTERMODULASJON

Distorsjon. Forvrengning. Effekten av to eller flere signaler som påvirker hverandre med det resultat at nye signaler tilføres det originale utgangspunkt.

| Engelsk: Intermodulation. |

INTERVALL

Mellomrom. Skalasprang. Toneavstand. Avstanden f.o.m. den første og t.o.m. den siste tonen som telles i den diatoniske tonerekken. F.eks. tonene C og E, der C er den første og E den tredje skalatonen. Intervallet C til E utgjør da en ters.

| Engelsk: Interval. Range. |

INTERVALLTRINNENE

1=prim 2=sekund 3=ters 4=kvart 5=kvint 6=sekst 7=septim 8=oktav 9=none 10=decim 11=undecim 12=duodecim 13=tersdecim.

INTIMO

Inderlig. Intim.

INTONASJON

Toneangivelse eller også justering av et instrument slik at toneangivelsen blir riktig. F.eks. en gitar der tonen E skal være stemt både som løs streng og nedtrykket på et tverrbånd.

| Engelsk: Intonation. Pitch. |

INTONERE

Angi en tone med hensyn til riktig styrke og tonehøyde.

| Engelsk: Intone. |

INTRADA

Storslått åpning. Pompøst innledningsstykke.

INTREPIDO

Uforferdet.

INTRO

Forkortelse for introduksjon

| Engelsk: Intro. |

INTRODUKSJON

Innledende del (åpningen) av et musikkstykke eller verk. Musikalsk forspill.

| Engelsk: Introduction. |

INVENSJON

Idé. Oppfinnelse. En kort kontrapunktisk komposisjon. Mest kjent er Johann Sebastian Bachs 2- og 3-stemte invensjoner for klaver.

IONIAN [Engelsk]

Se: Jonisk

IOULEMENT [Fransk]

Se: Jodling

ISTESSO TEMPO

I samme tempo.

ITALIAN [Engelsk]

Italiensk. På engelsk skrives ordet med stor I (Italian), på norsk med liten i (italiensk), inne i en setning.

ITALIENSK OUVERTURE

Musikkverk bestående av tre satser, hurtig-langsom-hurtig.