musikkordboken.no

N

NAGASWARAM

Se: Zurna

NARRANTE

Fortellende.

NARRATOR [Engelsk]

Forteller. Kommentator. Resitatør.

NASAL

Neselyd. En stemmeklang som produseres når luft strømmer både gjennom munnen og nesen.

NATIONAL ANTHEM [Engelsk]

Nasjonalsang.

NATTINÉ

Midnattsforestilling. Teaterforestilling eller konsert som starter ved midnatt.

Se også: Matiné

NATURAL SIGN [Engelsk]

Oppløsningstegn.

NATURTONE

En ren deltone. Naturtonene avviker fra det tempererte system, og høres derfor falske ut i forhold til et piano eller annet temperert instrument. Ved å blåse på en seljefløyte eller lur, som ikke har fingerhull, mekaniske hjelpemidler, bøyler, klaffer, ventiler osv. fremkommer de rene naturtonene. Dette er instrumentets naturlige grunntone og dennes overtoner.

Naturtonerekken består av naturtoner som lyder tilnærmet tonene i en dur skala, og brukes ofte i trompetsignaler og jakthorn. Naturtonene på strengeinstrumenter frembringes uten bruk av gripebrettet, dvs. bare på de løse strengene eller med flageoletter.

NATURTROMPET

Se: Clarino

N.C.

1.)   Forkortelse for No Chord. Ingen akkord. Brukes gjerne sammen med besifring. Angir at der dette er notert over notene skal det ikke spilles noen akkord. Kun melodien eller notene spilles, som skrevet.

Dersom N.C. står notert sammen med en tone, eksempelvis C (N.C.), spilles kun den angitte tonen og ingen akkordtoner.

2.)   Forkortelse for No Credit. Gjengivelse uten kildeangivelse.

NEGLIGENTE

Neglisjerende. Uaktsomt. Ubesindig.

NEO-

Ny-. Ung-.

NEOKLASSISME

En undersjanger av klassisk musikk. Av og til brukes også betegnelsen neobarokken. En stilart som på 1920-tallet tok avstand fra senromantikken og vendte søkelyset tilbake til eldre former, slik som barokken. Hensikten var å skape en enklere form for musikk, tilpasset mindre orkestre og gjerne i form av kammermusikk.

NEUMER

Tegn eller symboler over tekst, som ble brukt til å notere enstemmig melodiføring under tidlig middelalder. Hverken tonehøyde eller rytme fremkommer i de tidligste neumer, som kalles cheironome. Disse viste kun melodiens bevegelser.

Rundt 1000-tallet kom de diastematiske neumer som viste riktig tonehøyde notert på linjer, men som fortsatt manglet notasjon av rytmikk.

Se også: Koralnotasjon - Mensuralnotasjon

NIENTE

Ingenting. Stillhet.

NINTH [Engelsk]

Se: None

NO STRINGS ATTACHED [Engelsk]

Uten reservasjoner.

NOBILE

Edelt. Fornemt. Nobelt.

NOCTURNE

Nattmusikk.

NOËL [Fransk]

Se: Carol

NON

Ikke.

NONE

Niende intervalltrinn i den diatoniske tonerekken. Niende tone fra grunntonen. Eksempelvis tonen D, som befinner seg en tone over oktaven C, i C-dur skalaen.

| Engelsk: Ninth. |

NONETT

Komposisjon for 9 stemmer eller instrumenter. Brukes også om et kor eller musikere bestående av 9 personer.

Se også: Solo - Duett - Duo - Trio - Kvartett - Kvintett - Sekstett - Septett - Oktett - Nonett

| Engelsk: Nonet. |

NOSTALGISK

Hjemlengtende. Romantiske følelser og minner om tidligere dager.

| Engelsk: Nostalgic. |

NOTA CAMBIATA

Endret tone. En betegnelse fra kontrapunkt, når en dissonans brukes der en egentlig forventer en konsonans.

NOTE

Skrifttegn som angir en tones høyde og varighet. Musikkens alfabet. Består av et notehode. I tillegg brukes det en notehals og en eller flere haker. Befinner tonen seg lavere eller høyere enn de fem notelinjene brukes det små hjelpelinjer.

Enkelte blander note og tone, og bruker disse om hverandre. Et lite husketriks: Tenk navn som tillegg, altså notenavn og tonenavn. Navn på noter er eksempelvis 4-dels, 8-dels og punktert note, mens C D E F G A H er navn på toner.

| Engelsk: Note. |

Se også: Helnote - Halvnote - Firedelsnote - Åttedelsnote - Sekstendelsnote

NOTE-HEAD [Engelsk]

Notehode.

Se også: Note

NOTESYSTEM

Et linjesystem bestående av 5 horisontale linjer og 4 mellomrom som brukes til notasjon av musikk. Noter som befinner seg ovenfor eller nedenfor systemets 5 linjer plasseres på egne hjelpelinjer.

| Engelsk: Staff. |

NOTEVERDI

Rytmisk varighet. Beskriver hvor fort noten skal spilles i forhold til de andre noteverdiene.

NOTTURNO

Samme som nocturne.

NOVELLETTE [Tysk]

Lite musikkstykke i fri form med fortellende karakter.

NØKKEL

Et tegn plassert ved begynnelsen av et notesystem. Mest brukt er følgende nøkler: G-nøkkel, F-nøkkel og C-nøkkel. Nøklene definerer plasseringen og navnet på en stamtone, som ved dette angir de tilhørende tonene i systemet.

| Engelsk: Clef. | Svensk: Klav. |